Långareds kvarn är det första och kanske minsta kraftverket i Säveån.
Det berättas att under stormen 1968 när många blev utan el så tog
man frys och kylskåp till Långareds Kvarn som kunde erbjuda ström.
Lars Henriksson är ägare till kraftverket och tillika ordförande i
vattenkraftsföreningen. Tfn: 0322-660352


Katten Bosse hälsar Alingsåsguiden välkommen till Långared.


Här kommer vattnet från magasinet mellan sjön Säven och dämmet vid Långareds Kvarn.
Kraftverket har dämningsrätt.


En annan vy av dämmet.


10/2 2002
Stefan Bydén


Dämmet som ligger vid Sävsjöos någon kilometer uppströms Långared.
Säven ligger strax bortom kröken uppströms. Enligt en lokalboende fiskades sommaren
2004 abborre, mört och gädda i det lugna vattnet uppströms dämmet.
Foto: Stefan Bydén


Dämmet som ligger vid Sävsjöos någon kilometer uppströms Långared.
Fotot taget 9/2 2007.


Här leds vattnet in till turbinen i Långareds Kvarn.


Aseageneratorn ger 30 kW.


Observera hakkorset. Asea tog bort korset när Hitler kom till makten.
Indiska regeringen kritiserade Tyskland kraftfullt eftersom det var
deras symbol för kunskap.
Anm. Data på skylten gäller generatorns magnetisering och inte avgiven effekt.


För hinduer är hakkorset en helig symbol. Se bilden.


Här ser man de två släpringarna och kolen för generatorns magnetisering.


Kollektorn i generatorn som ger magnetiseringsströmmen.
En kolhållare för varje fas i trefassystemet.

"Långared är det första kraftverket nedströms Säven. Det är beläget en knapp kilometer nedströms
Sävsjöos och har en fallhöjd på ca 4 meter. I domen står att läsa att
”dammbyggnad på ifrågavarande plats funnits sedan lång tid tillbaka och i varje fall sedan år 1851”.
År 1934 byggdes dämmet om och den småskaliga industriverksamheten med såg,
benmjölskvarn och hyvleri fortsatte. I ett senare skede sattes turbiner för elproduktion in. I domen
står att dygnsreglering får ske under skibordshöjden, men att ”för varje dygn skall framsläppas en
vattenmängd, motsvarande tillrinningen under dygnet”.
För Långared har föreslagits en komplettering av nuvarande turbiner till en utbyggd vattenföring
som är ca 150 % högre än dagens nivå (Vattenöversikt, 2004).
Dammägaren är förpliktigad att, när fiskeriintendent påyrkar, inrätta ålyngelledare i dammen samt
att se till att vatten rinner i denna den tid det krävs. För vattenintag till nuvarande turbiner,
skall galler med högst 2 cm öppning finnas. Ett sådant galler observerades också mycket
riktigt vid ett besök under biotopkarteringen."
http://www.melica.se/pdf/natsav.pdfa.se/pdfnatsav.pdf

Fotot från boken "En omväg till Mior".
Författare Åke Carlsson och Claes Siöstedt.


Meny

Alingsåsguiden