NU ÄR DET DAGS!

Funderingar från en "gräsrot".

Nu bör/måste politikerna i Alingsås slakta sin heliga ko.

Vård- och äldreomsorgsnämnden måste minska sina kostnader. Bland förslagen finns ett som innebär en väldig försämring för de alingsåsare som kanske har eller får det besvärligast.
Kostnaden för dagverksamhet och rehabverksamhet skall halveras. (kostnadssänkning 1.5 milj. kr.) Vad detta kommer att innebära har redan framförts i denna tidning. Jag kan bara instämma. Fler förslag ingår i paketet som skall minska nämndens kostnader.
Men varför fortsätter man att betala skyhöga priser för färdtjänsten?
1998 kom samtidigt nya lagar för kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst. Målsättningen var då bl. a. att en samverkan mellan dessa färdsätt skulle ge förbättringar och minska kostnaderna för samhällsbetalda resor. Hur har det blivit? Jo, här i Alingsås kostade för kommunen 1998, när olika taxiföretag ombesörjde färdtjänsten, varje enkelresa i medeltal totalt 50 kronor. Sista året som kostnaden för kommunens färdtjänst finns redovisad är 2001. Varje färdtjänstresa kostade då för kommunen i genomsnitt 157 kr. + 50 kr i bikostnader. 50 kr. år 1998 motsvarar 2001 ungefär 52 kr. Under denna tid har kommunen höjt egenavgiften för brukarna. Såväl kommunens som brukarnas kostnader har nästan fyrdubblats! Har då resorna blivit bättre? Jag vet inte. Färdtjänst har jag hittills inte behövt. Flexbussen får jag inte åka. Beställningscentralen har jag inte heller behövt besvära. Antalet färdtjänstresor i kommunen har i alla fall mer än halverats sedan 1998, utan att behovet har minskat. - Andra som kanske vet säger att: - "Den Anropsstyrda trafiken är en verksamhet som bedrivs inom ett mycket känsligt område. Det handlar om transporter för människor som oftast är funktionshindrade och/eller sjuka. Dessa transporter har tidigare skötts av de lokala taxibolagen och servicegraden har många gånger varit mycket hög - betydligt högre än vad kommunen/regionen beställt, men eftersom kontrollen har varit obefintlig har servicen varit hög och kommunerna/regionen har betalt för denna utan att veta om det." - Detta skriver Västtrafik AB i en marknadsunder-sökning. 403 personer som åkt med Anropsstyrd trafik har intervjuats om sina erfarenheter från den senaste resan de gjort. 558 personer som skulle ha tillfrågats har av olika anledningar inte svarat, (85 har vägrat och 156 ej varit kapabla bl a). Västtrafik, som Alingsås nu tillhör, (kostnadsökning år 2003 ca. 1.6 milj. kr.) vill förmodligen bli säkra på att resorna varken är för bra eller för dåliga. Det är ju förskräckligt om servicen är bättre än den man betalt för.
Lagen om färdtjänst förhindrar inte kommunen att återgå till det förra systemet, om viljan finns.
Alingsås brukar ibland göra precis som andra, men ofta också vara lite unika. Vore det inte bra att nu vara den första kommunen i landet som inser. - Färdtjänsten blev inte bättre vid förändringen. Det som hänt är, trots minskat resande, att kostnaden har ökat ofantligt.
Ni, politiker i kommunfullmäktige, som vi alingsåsare valt måste säga till era representanter i Vård- och äldreomsorgsnämnden att inte minska på verksamheter som är så viktiga för de som behöver dem. - Lova dem att de får använde varenda krona som sparas vid förändringen av färdtjänsten. Tänk om vi alingsåsare kunde få både bättre rehabilitering och färdtjänst. Ett beslut om att slakta den heliga kon gynnar såväl de som redan är boende i Alingsås som "Vision 2010". Säg snarast upp alla avtal som gäller färdtjänst och tillsätt en arbetsgrupp som arbetar fram en färdtjänst som gynnar såväl brukare som kommunens ekonomi.

Ingemar Hallberg
Av Alingsås Pensionärsförening, med 1100 medlemmar, vald som en av deras representanter i kommunala pensionärsrådet.


Alingsåsguiden