Sälj inte Alingsås Energi!
- behåll och utveckla verksamheten istället…

För att balansera kommunens budget för år 2003 finns bl.a. förslag på utförsäljning av Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB (nedan kallat Alingsås Energi). Om förslaget går igenom kommer det att påverka oss alla.

Utförsäljningen har enkelt uttryckt två argument. Dels ett ekonomiskt som går ut på att använda pengarna från en försäljning till amortering av lån för att därmed få lägre räntekostnad och mer pengar till kärnverksamhet. Dels ett rättviseargument som går ut på att Alingsås Energis nätområde med dess låga nätpriser inte finns tillgängligt för alla kommuninvånare.

Har politikerna gjort någon form av konsekvensanalys inför försäljningsförslaget? Det finns en oberoende analys som genomfördes för ett par år sedan då en försäljning var under diskussion. Den visade på att det inte var lönsamt att sälja.

Vi som arbetar med att förse alingsåsarna med el, fjärrvärme, bredband m.m. ser vissa konsekvenser vid en försäljning av Alingsås Energi som vi vill uppmärksamma kommuninvånarna och våra kunder på:

Höjda elnätspriser. Elnätsleverantör kan man som bekant inte välja utan är hänvisad att betala nätavgiften till nätägaren i området. Vid en försäljning till något av de stora energibolagen kommer Alingsås Energis kunder att drabbas av betydligt högre taxor. Om t.ex. Vattenfall köper Alingsås Energi och höjer elnätsavgiften till sin nuvarande nivå innebär detta en höjning av nättarifferna med ca 20 mkr. För den enskilde innebär det:
  • i lägenhet med 3000 KWh, 360 kr per år
  • i eluppvärmd villa med förbrukning på 25 000 KWh, 4 400 kr per år
  • i ett företag med förbrukning på 5 000 000 KWh, 560 000 Kr per år
  • för kommunens anläggningar, 1 600 000 kr per år varav social- och utbildningsnämnd drabbas hårt.

Betänk att det över en tioårsperiod innebär 44 000 kr mer för villaägaren och 5,6 milj kr mer för företaget. Vill du som kund veta dina ökade kostnader, hör av dig till oss.

Infrastrukturen som är en grund för Alingsås utveckling kan vid en försäljning inte påverkas av oss Alingsåsare. En privat ägare bygger sannolikt inte fjärrvärme- och bredbandsnät utifrån kommunnyttan utan enbart där det är lönsamt.

Näringsverksamheten och arbetstillfällen i Alingsås påverkas negativt. Intäkter försvinner från underleverantörer som i sin tur påverkar andra serviceföretag etc. Färre företag och arbetstillfällen ger lägre skatteintäkter till kommunkassan.

Service till kommuninvånarna. Våra kunder kommer mycket snart att märka en försämring i frågor som kundtjänst, energirådgivning, dygnetruntjour, snabb behandling och inkoppling av el och fjärrvärmeserviser.

Rättvisan ökar inte. I dag har ca 20 % av kommunens invånare inte tillgång till Alingsås Energis elnät. De är i stället hänvisade att köpa denna tjänst av andra nätleverantörer som har betydligt högre priser. Höjer man priset för de övriga 80 % av kommuninvånarna så påverkas inte de som redan har höga priser. De 20 % får inte lägre pris för att resterande 80% av kommuninvånarna får högre priser.

Alingsås vision 2010. Alingsås kommun har en vision som skall vara riktmärke för kommunens inriktning och den lyder:

"Alingsås är den trivsamma trästaden med en levande landsbygd. Läget i regionen ger småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Kommunen satsar på kunskap och tillväxt i en unik miljö samt har 40 000 invånare år 2010."

För att kunna uppfylla visionen och skapa tillväxt är kommunen beroende av att kunna styra infrastruktur som elnät, fjärrvärmenät och bredbandsnät. En försäljning av Alingsås Energi försvårar inte bara för kommunen att nå visionen utan bidrar tvärtom till att hämma tillväxten och levnadsförhållandena här.

Alingsås Energi kan tillgodose medborgarnas krav och önskemål om god service och smarta tekniska lösningar inom energi och datakommunikation. Redan idag servar vi kunderna med elhandel, elnät, fjärrvärme, bredband, debitering och kundtjänst för sophantering, vatten och avlopp. Alla dessa tjänster når du enkelt genom att ringa ett telefonnummer eller besöka oss på en adress, Södra Strömgatan 6. En privat ägare tillhandahåller sannolikt inte detta.

Det finns inga hållbara argument för en försäljning varken ur ekonomisk eller rättvisesynpunkt. Det är tvärt om olönsamt för kommunen att sälja sitt lokala energibolag. Ett energibolag som inte har kostat kommunen en skattekrona. Ett bättre alternativ är att kommunen säljer lämplig verksamhet till Alingsås Energi som vi kan driva på företagsekonomiska grunder utifrån de politiska intentionerna. Det ger både pengar i kommunens kassa och minskar driftkostnaderna så mer blir över för skola, vård och omsorg.

Alingsås Energi är en samhällsbyggare och har varit så i snart 100 år - vi vill bygga vidare för den trivsamma staden med en levande landsbygd.

Behåll Alingsås Energi!
Kom ihåg att Alingsås Energi bara kan säljas en gång men att de negativa konsekvenserna i form av sämre service med högre kostnader till Alingsås kommun och dess invånare lever kvar!

Oktober 2002
Alingsås Energis personal tillsammans med de fackliga organisationerna

Alingsåsguiden