Kjell Erikssons slutkommentarer till Sixten Högström
  • Sixten Högström fortsätter i AT att med tjurig envishet munhuggas. Han kommer ständigt med nya invändningar, nya påståenden, och nya frågor. Kommentarer till Högströms alla infall torde knappast intressera läsarna. Jag skall dock försöka belysa de mest väsentliga av hans frågor och krumbukter. I AT 28/2 frågar han varför jag bara jämfört Alingsås Energi AB med Vattenfall och lämnat andra elbolag därhän. Frågan är såväl obefogad som fel ställd. Jag har inte jämfört Alingsås Energi Nät AB med Vattenfall utan Vattenfall med Alingsås Energi Nät AB, vilket är två skilda saker.
  • För varje läsare med normal läsförståelse torde det med största tydlighet framgå, att min artikel i AT 12/2 riktar sig till vattenfalldirektören Nils Andersson och hans bemötande av anklagelser i pressen om monopol eller ett kartelliknande oligopol på elmarknaden. Självfallet skrev jag då till GP, där Anderssons debattartikel varit införd. Tidningens konsumentreporter har kontaktat mig, och arbetar nu med ett reportage om ärendet.
  • Det var således Vattenfalls prispolicy jag kritiserade och därvid av naturliga skäl använde Alingsås Energi Nät AB som jämförelse. Inte omvänt! Självfallet är det Vattenfall och inget annat nätbolag jag diskuterar när jag kommenterar vattenfalldirektörens uppfattningar. Det finns emellertid uppskattningsvis omkring 2 000 elabonnenter i Alingsås som är anslutna till Vattenfalls nät, och jag förmodade därför att kommentarerna kunde intressera dem. Därför skrev jag även en annan artikel i ämnet i AT. Att Sixten Högström har svårt att fatta en sådan självklarhet är bara att beklaga.
  • Sixten Högström dömde ut mina dagsfärska uppgifter om nätavgifter som felaktiga. Det visade sig dock att han själv använt sig av gamla, ej längre gällande prisuppgifter. Han försvarar sig då med att gällande priser inte är tillämpliga vid en jämförelse, och krånglar in sig i ett besynnerligt resonemang. Dagens gällande priser är ointressanta, eftersom man inte kan veta vad priserna kan bli i en framtid, och därför är endast de prisförhållanden intressanta som inte längre gäller. Puh! Högström hade vunnit åtskilligt i respekt och trovärdighet om han haft ryggrad nog att i stället erkänna att han misstagit sig. I ett svar till en annan AT-debattör i ämnet avfärdar Högström till yttermera visso denne med, att man inte kan bygga sitt resonemang på förhållanden som varit, utan måste se på vad som är och vad som kan bli i framtiden. Sådan vindflöjelargumentation kännetecknas knappast av skarpsinne - långt mindre av konsekvens.
  • Jag vilseleder läsarna, påstår Sixten Högström vidare. Ett nät är billigare att bygga i tätort än i glesbygd, räknat per abonnent, och därför är det vilseledande att jämföra de olika nätbolagens avgifter. Högström kommenterar inte min uppgift om att alla nätbolag genom energimyndighetens direktiv är skyldiga utjämna nätpriserna mellan tätort och landsorter över samtliga sina koncessionsområden. Beslutet har riksdagens stöd, och ett senaste datum när utjämningen skall vara slutförd är fastställt. Detta förhållande har väsentlig betydelse vid ett eventuellt ägarskifte. Ettdera förtiger Högström medvetet detta faktum, eller också är hans kunskaper inte lika gedigna som han vill påskina.
  • Sixten Högström förkastar min jämförelse, eftersom jag inte har med abonnenter i hyresfastigheter i jämförelsen. Svaret är att det inte finns några hyreshus inom det glesbygdsområde i kommunen som betjänas av Vattenfall.
  • Slutligen ger Högström mig det bisarra rådet att flytta in i tätorten för att kunna dra nytta av de förmånligare nätavgifterna där. Hans förslag är så fånigt att det knappast förtjänas kommenteras. Om nu Högströms intention om försäljning av elbolaget infrias, torde sannolikheten vara stor att tätorten, enligt de regler som nu gäller, inom ett par år har nätavgifter av samma storleksordning som de i Hemsjö. Brukar Högström gå över ån efter vatten? Men han påstår vidare att boendekostnaden blir högre i tätorten. Varför det? Boendekostnaden beror på bostadstyp, storlek, standard och vilken typ av finansiering man väljer och är i det avseendet oberoende av bostadens ort.
  • Kommunala skatter och avgifter är vidare lika för alla inom kommunen. (Däremot handlas livsmedel och andra förnödenheter billigast i tätorten). Högströms förslag är, förutom att det är ytterst barnsligt, just ett lysande exempel på den typ av ovederhäftigt tyckande och svammel som han säger sig avsky hos andra debattörer.

Sixten Högström har tyvärr skadat den debatt som säkert intresserat många läsare. Han argumenterar nu på en nivå, som drar löje över honom själv och över dem, som han genom sina ordval av typen "vår uppfattning" eller "vi anser" ger sken av att företräda, men vilkas identitet han ynkligt nog vägrar avslöja. Sedan Högström förvandlat en seriös debatt till ett tröttande käbbel, finner jag det meningslöst fortsätta meningsutbytet med honom.

Kjell Eriksson
Hemsjö
Insändare i AT den 5 mars 2003

Alingsåsguiden