Det handlar om mer än Energibolaget

ALINGSÅS kommuns intäkter i form av skatter, stadsbidrag och avgifter räcker inte till för att klara alla utgifter. Under de senaste åtta åren har budgeten överskridits varje år. Den tidigare majoritetens, i och för sig, goda intentioner att spara och hålla sig inom angivna ekonomiska ramarmisslyckades. Tack vare att skatteinkomsterna ökade mer än beräknat blev det trots allt ett litet överskott. Dock inte tillräckligt stort för att finansiera nödvändiga investeringar.

Situationen idag är än mer besvärlig. Skatteintäkterna beräknas minska med 16 miljoner kronor. Kollektivtrafikens kostnader ökar med 6 miljoner.

Kostnadsnivån för den samlade kommunala verksamheten ligger 35 miljoner över ramarna. Ytterligare kostnadsökningar i storleksordningen 10 miljoner har aviserats. Kommunens lönekostnader är beräknade att öka med c:a 3,5 procent. Varje procent över den nivån blir obudgeterade kostnader på 10 miljoner. Sammantaget kommer det att krävas besparingar eller inkomstförstärkningar på i storleksordningen 80 miljoner kronor. (Tre heltidstjänster motsvarar ungefär 1 milj. kronor.)

Det är mot denna bakgrund man måste se eventuella försäljningar och verksamhetsförändringar.

Lägg därtill det faktum att Riksdagen kraftigt beskurit kommunernas handlingsfrihet genom iförandet av max-taxor, rättighetslagar och öronmärkta statsbidrag. Det av Riksdagen införda skatteutjämningssystemet innebär dessutom att vi inte får behålla den eventuella skatteökning som genereras i Alingsås.

När försäljningen av Energibolaget diskuteras är det lätt att förstå enskildas och företagarnas oro över höjda elpriser. Särskilt när osakliga påståenden om kraftigt höjda avgifter gång på gång presenteras i media och annonser. Vi som följer frågan på mycket nära håll vet att det finns mycket seriösa lokala intressenter som i sina kalkyler inte bara räknat på oförändrade avgifter utan till och med sänkta. Avgörande för val av entreprenör kommer att vara, förutom pris och framtida avgiftsnivåer även långsiktiga åtaganden och viljan att delta i utvecklingen av kommunen.

När det gäller elpriset som kunden i slutändan får betala får man inte glömma att staten genom moms och energiskatter bär ansvaret för en tredjedel av totalkostnaden.

Mina och moderaternas ambitioner är att så effektivt och rationellt som möjligt ge kommuninvånarna den service som efterfrågas. Att göra det möjligt att välja mellan olika alternativ. Att skapa förutsättningar för förbättringar av den egna ekonomin.

Utan verksamhetsförändringar och mer pengar till den kommunala kassan är detta inte möjligt. En del kan vi själva påverka som t.ex. bättre utnyttjande av det kapital som representeras av de kommunala bolagen. Högre avkastning eller försäljning.

Men den i särklass viktigaste åtgärden för att förbättra såväl Alingsås kommuns som alla kommuners ekonomi är att öka antalet sysselsatta.

Tyvärr har regeringen fullständigt misslyckats. Endast 77 procent av den arbetsföra befolkningen har idag lönearbete som ger skatteinkomster. 1,3 miljoner människor står utanför arbetslivet. Drygt 4 miljoner tvingas genom höga skatter och avgifter försörja sig själva och ytterligare 5 miljoner. Beräkningar visar att samhället tjänar 30 000 kr/månad om en person går från bidragsberoende till betalt arbete. Det borde således vara den mest prioriterade uppgiften för regeringen men tyvärr ökar arbetslösheten igen.

Det handlar om mer än försäljning eller ej av energibolaget. Blir det en folkomröstning måste den som röstar nej vara medveten om att hon/han tar ansvar för, inte bara bolagets kunder, utan även skolans, äldrevårdens och barnomsorgens ekonomi.

Björn Leivik (m)
AT den 28/4 2003