Stoppa försäljning av energibolaget i Alingsås

Trots att politikerna i Alingsås lätt kan se, vad konsekvenserna av en försäljning av energibolaget blir för framtida energi-och miljöpolitik i kommunen genom att studera resultatet av försäljning i andra kommuner, blundar man för det. De lever upp till det folkliga förakt, som finns idag i Sverige. De struntar helt enkelt i sakargument. Principer och behov av kortsiktiga pengar driver deras handlande.

Kungsbacka gjorde samma misstag: Två år efter försäljningen försvinner kommunens planer på att satsa på miljövänlig kraftvärme, som i stället tas omhand av köparen. Sydkrafts i Kungsbacka aviserade höjningar av fjärrvärmetaxor och elpriser på den "konkurrensfria marknaden" är mycket höga.

Samma mönster finns i flera andra kommuner, som sålt sina energibolag, t.ex. Uppsala.

"Sälj alla kommunala bolag!" är en av Moderaternas och Folkpartiets större slogans, som drivs med stor envishet i kommunerna. Genom att agera på detta sätt utan att ta hänsyn till lokala förhållanden, konkurrenssituation och marknadsvillkor, stämplas dessa partier som dogmatiska partier, som förstör väl fungerande kommunal verksamhet, som ger skattebetalarna bra service till låg kostnad. Den liberala ideologin förbjuder inte offentlig verksamhet i ett monopolistiskt område som t.ex. energi.

Istället för att ägna sig åt de frågor som intresserar kommunmedborgarna, som t.ex. skolan, har dessa partier konsekvent drivit försäljningsfrågan med motiveringen att i ett kommunalt bolag har allmänheten inte samma insyn som i en kommunal förvaltning, dvs. att lag om meddelanderätt ej gäller för aktiebolag och att kommunen därför inte skall syssla med verksamhet i aktiebolagsform, t.ex. energibolag. Med dessa argument visar partierna total okunnighet i frågan.

Energidistribution och i viss mån värmeproduktion är en del av kommunens infrastruktur. På samma sätt som vatten, avlopp och vägar, är även energidistribution en kommunal angelägenhet. Kommunen kan genom väl fungerande energipolitik se till att kommuninvånarna får säker, billig och miljövänlig energi så länge kommunen äger energiverksamheten. Dessutom kan billig energi locka industrietablering till kommunen.

El-och fjärrvärmedistribution utgör en monopolverksamhet. Det är inte motiverat ur samhällssynpunkt att gräva ner flera elkablar eller fjärrvärmerör till samma kund.

Det är välkänt att privat monopol är skadligare än offentligt monopol som styrs med demokratiska metoder. Val av energislag är också en viktig miljöfråga. Privata byggföretag, som säljer sina produkter till boende, är kända för att helst installera direktelvärme, som i det korta perspektivet blir billigast för dem. Kommunala energibolag har alltid varit först att investera i miljövänliga energikällor som t.ex. biobränsle.

När det gäller insyn i kommunala bolag vet Moderaterna och Folkpartiet att i kommunala bolag har allmänheten bättre insyn än i privata och att ägaren, kommunfullmäktige, själv kan besluta om vilken offentlig insyn som skall gälla.

Beträffande meddelanderätt har Folkpartiet rätt. Därför bör Riksdagen snarast stifta en lag om meddelanderätt som inkluderar både kommunala och privata bolag. Som framgår av argumentationen ovan finns inget dogmatiskt motiv att sälja ett energibolag som fungerar bra för dess kunder!

Det finns säkert även andra verksamheter som drivs i bolagsform och borde vara i kommunal ägo.

I Kungsbacka lyckades Folkpartiet med hjälp av Moderater och Kristdemokrater sälja energibolaget till Sydkraft. Som bekant är det numera utlandsägda Sydkraft en av "energijättarna" på den svenska marknaden, som idag är nästan monopoliserat. Deras energipriser till kunder är bland de högsta i landet. Att ett välskött kommunalt företag med relativt låga energipriser säljs till ett utländskt storföretag med höga priser till kund, är det Moderaternas och Folkpartiets politik?

Istället för att vara dogmatiska och agera efter centrala direktiv från Stockholm bör Moderaterna och Folkpartiet följa den liberala ideologi som baseras på sunt förnuft och på decentralisering.

I annat fall riskerar dessa partier att förlora folkets förtroende. Ett parti måste ha stark förankring även i kommuner, vilket innebär att partiet skall arbeta med lokala frågor och vara lyhörd för folkopinionen. Lokala partiledare skall inte tvingas följa centrala "partipampar" utan lokal förankring, utan i stället ta fasta på liberalism och sunt förnuft.

Samma kritik som jag riktar mot Folkpartiet och Moderaterna gäller alla partier som stödjer försäljning av samhällets infrastruktur till privata företag. Speciellt de partier som anser sig vara företrädare för miljöintresse.

Oded Meiri, Tekn.Lic.
f.d. VD för Kungsbacka Energi AB
AT den 11 april 2003
Alingsåsguiden