Att sälja ut Alingsås Energi är
en ren förlustaffär.

menar energikonsulten Folke Öhman

Företag, hushåll och offentlig verksamhet får dyrare el och skatter och vinster och arbetstillfällen försvinner från kommunen. De minskade räntekostnader kommunen skulle få genom att betala ned sina skulder motsvarar inte på långt när den samlade kundnyttan. Intresset för att köpa mindre energibolag har dessutom minskat, och därmed också priserna.

Det var kontentan av den föredragning, baserade på en tidigare analys av Alingsås Energi, som energikonsulten Folke Öhman höll för politiker, tjänstemän och styrelseledamöter på onsdagen.

Frågan är aktuell i samband med maktbytet i kommunen. De borgerliga partierna, med undantag för centerpartiet, är för en utförsäljning, just för att minska kommunens skuldsättning och på så vis få mer pengar till övrig verksamhet.

Sjunkande priser
Moderbolaget Alingsås Energi Nät AB är helägt av kommunen och äger i sin tur 75 procent av dotterbolaget Alingsås Energi AB. Övriga 25 procent ägs av Göteborg Energi AB.

- Det finns inget känt fall där en försäljning har lett till lägre priser för kunden, konstaterar Folke Öhman.

Sedan avregleringen av elhandeln 1996 har 56 mindre energibolag sålts. Köparna är i huvudsak tre, Vattenkraft, Sydkraft och Fortum (tidigare Birka Energi).

- Så sent som i tisdags var frågade jag Vattenfall och Sydkraft hur man ser på mindre förvärv, berättar Folke Öhman. Intresset har minskat betydligt. Det är stora företag, delvis utlandsägda som gör internationella affärer och det är där de i första hand vill utnyttja sina finansiella reserver.
- Småföretag är inte intressanta längre. Prisnivån är sänkt med åtminstone en tredjedel. Det har också resulterat i att flera försäljningar stoppats. När man gjort en analys har man funnit att det är bättre att behålla.

Han nämner kommuner som Norrtälje, Karlstad,. Gävle och Bengtsfors.

- Man ska också tänka på att konsultarvodet i samband med försäljningen kan bli högt, säger han. De stora konsultföretagen tar en procent på köpeskillingen.

Större kundnytta
En försäljning år 2003 kan enligt Folke Öhman ge max 224 miljoner kronor (16 000 kronor per kund). Ju högre nätpris köparen kan ta, desto högre blir köpeskillingen.

Säkert placerad kan den summan ge ränteinkomster i storleksordningen 12 miljoner kronor – eller vid amortering av skulder en motsvarande minskning av räntekostnaderna.

Det ska ställas mot kundnyttan som enligt Folke Öhman blir mellan 11,5 och 30 miljoner kronor.

Då räknar han enligt följande:

Om Sydkraft tar över och tillämpar sitt nuvarande nätpris skulle nätleveranserna till abonnenterna bli 20 miljoner dyrare, med Fortums priser 18 miljoner kronor och med Göteborgs Energi 1,5 miljon kronor dyrare.

- Det är pengar som inte stannar i kommunen, när det gäller Sydkraft och Fortum inte ens i Sverige, påpekar Folke Öhman. .

Alingsås Energi har förhållandevis låga priser på el och på fjärrvärme.

Dessa skulle sannolikt stiga och ge en totalt ökad kostnad i storleksordningen sju miljoner.

Kommunen skulle inte längre få någon utdelning – tre miljoner i fjol.

Enligt Folke Öhmans beräkningar skulle elkostnaderna för hushåll och företag stiga betydligt om Vattenfalls tariffer gällde.

Mer minus än plus
- Sälj inte, utveckla, lyder Folke Öhmans råd. Alingsås Energi är ett välskött företag och en resurs som bidrar till ökad konkurrenskraft och livskvalitet, arbetstillfällen, skatteintäkter och teknisk kompetens.

- En försäljning skulle ge likvida medel, konstaterar han. I några få fall har försäljningar fått andra pluseffekter. Men minussidan väger tyngre.

Han räknar upp: Högre nätpriser, sämre konkurrenskraft för lokala företag, sannolikt högre fjärrvärmepriser, inget lokalt bestämmande (en styrelsepost i en eljätte betyder inget), minskad eller indragen lokal underhåll- och serviceorganisation, förlorad lokal energikompetens och förlorade arbetstillfällen.

Fotnot: Alingsås Energi har drygt 760 kilometer elledning i kommunen och distribuerade i fjol 246 GWh el (246 miljoner kWh).

Ingegerd Svedberg
AT den 11/10 2002

Alingsåsguiden