Vad är sanning om kommunens färdtjänst?
Öppet brev till kommunfullmäktige.

I en insändare i AT den 25/4 påstår Ingemar Hallberg att varje färdtjänstresa med flexbuss per person i genomsnitt kostar kommunens skattebetalare cirka 380 kronor! Till denna kostnad kommer egenavgiften, varför varje enkelresa per person inom tätorten skulle betinga 400 kronor. Samåker flera passagerare innebär det en närmast osannolik kostnad per tur. En busstransport av fem personer skulle kosta 2 000 kronor för en sträcka i tätorten, sannolikt inte överstigande 10 kilometer! Som jämförelse kan nämnas att man för en förbeställd taxiresa från Alingsås till Landvetter Flygplats betalar 380 kronor totalt för hela familjen. Det är en färd på 55 kilometer! Taxin kommer punktligt på minuten, och accepterar man utomstående, samåkande resenärer reduceras priset kraftigt!

Till flexbussens chockerande pris bör man notera de många insändare i lokalpressen som klagar över orimliga väntetider, långa, tidskrävande och tröttsamma omvägar samt bristande service. På samma sida i AT som Ingemar Hallbergs insändare finner man två berättelser om färdtjänstens tillkortakommande på landsorten, där den skötts av taxibilar beställda långväga ifrån. Och det berättas om åldriga patienter på landsbygden, som för ett halvtimmesbesök på Alingsås lasarett fått spendera en hel dag, genom att de tvingats invänta andra, samåkande patienter och fått resa vida omkring för upphämtning respektive återtransport av dessa.

Förgäves letar man i kommunens årsredovisning för 2002 efter redovisning av färdtjänstens kostnader och övriga data, men verksamheten omnämns inte med ett enda ord. Ingemar Hallberg är emellertid, om jag är rätt informerad, känd som en mycket noggrann person, och uppgifterna i hans insändare anses vara synnerligen noga källgranskade innan de publiceras. Men kan verkligen hans påståenden om en onödig extrakostnad för kommunen om 5 miljoner årligen för den för sin bristfälliga service hårt kritiserad färdtjänsten vara riktig? Stämmer de, handlar det om en upprörande oaktsamhet med våra skattemedel!

Mot bakgrund av de svåra, ekonomiska problem som Vård- och äldreomsorgsnämnden har att brottas med, måste Ingemar Hallbergs påståenden om ett minst sagt lättsinnigt slöseri av skattemedel inom färdtjänsten granskas! Som skattebetalare och intresserad av Vård- och äldreomsorgsnämndens verksamhet hemställer jag därför att kommunfullmäktige omgående uppdrar åt revisorerna att genomföra en grundlig undersökning av den kritiserade färdtjänsten. Denna har beslutats och upphandlats av kommunstyrelsen, men färdtjänstens påstådda, tygellöst galopperande kostnader övervältras på Vård- och äldreomsorgens hårt ansträngda ekonomi. Kommunfullmäktiges svar i denna tidning om sitt ställningstagande till min hemställan kommer att uppskattas.

Kjell Eriksson
Hemsjö
AT 28/4 2003
Alingsåsguiden