En utförsäljning kan ge sänkta
kostnader och vidgad verksamhet.

Med anledning av Jersbys insändare den 10/3 där han bl.a. undrar över varför köparen av Kungsbacka Energi förbands att höja priset de två första åren, vill jag göra följande inlägg. Det är naturligtvis omöjligt att besvara om man inte har full insikt i hur denna affärsuppgörelse genomförts. Kungsbacka kommun har kanske tagit ut ett överpris som gör att köparen inte kan finansiera ett köp med aktuella vinstnivåer. I så fall har Kungsbacka kommun skaffat kapital på abonnenternas bekostnad som retroaktivt kommer att belasta deras elräkningar. En annan orsak kan vara att man inte litar på att Energimyndighetens priskontroll fungerar. Men som sagt vi kan bara spekulera. Man kan dock säga att om köparen av Kungsbacka Energi betalat ett marknadsmässigt rimligt pris i förhållande till den omsättning och vinst som genereras kommer energimyndighetens tillsyn att göra det omöjligt för den nya ägaren att höja priserna.
Som exempel vill jag använda vårt kära Alingsås Energi Nät AB (AENAB). Vinsten för AENAB (koncernen) var efter finansiella poster drygt 14 miljoner kronor år 2001. (Årsredovisning för 2002 är ännu inte offentlig). Detta betyder att vinsten kan täcka ett försäljningspris om 235 miljoner kronor antaget att räntan är 6 % och att verksamheten drivs vidare med samma rörelseresultat.
Att bedriva verksamhet med ett nollresultat är naturligtvis riskfyllt och meningslöst. Därför kan man förvänta sig att en eventuell köpare behöver öka rörelsemarginalen för att ge en rimlig ekonomisk stabilitet. Detta kan göras på flera sätt. Man kan effektivisera, dvs sänka kostnader. Man kan öka omsättningen, d v s ökade marknadsandelar, utvidgad verksamhet med nya produkter och tjänster eller höjda priser.
Om vi fortsätter att använda AENAB som exempel vill jag påstå att det finns en stor potential att både sänka kostnader och vidga verksamheten med nya produkter och tjänster.
En utförsäljning skulle med all sannolikhet även innebära en privatisering vilket i sin tur skulle innebära att AENAB får helt andra möjligheter att agera på marknaden där konkurrenslagstiftningen nu sätter hinder.
Sammantaget skulle detta alltså kunna visa sig att alla parter skulle kunna bli vinnare vid en utförsäljning.. Kommunen förstärker sin ekonomi och kan fullfölja sina investeringsplaner utan vare sig skattehöjningar eller ökad belåning. Abonnenter får utan ökade kostnader fortsatt säkra energileveranser. Verksamheten i Energibolaget kommer att vidareutvecklas till nytta för all personal. Nya tjänster och produkter erbjuds på marknaden. Det lokala näringslivet utvecklas och växer.
Det blir dessutom en tydlig gräns mellan Energibolagens verksamhet och kommunens verksamhet. Kommunens verksamhet berör ju alla kommuninnevånare medan AENAB's verksamhet bara berör deras kunder. Jag är medveten om att det kan uppfattas som orättvist att alla kommuninvånare vid en försäljning får del av det som AENAB's abonnenter varit med om att finansierat. Nu är dessvärre det juridiska ägarförhållandet så och det kan vi inte göra något åt. En eventuell försäljning rättar till denna obalans. En utförsäljning skulle med andra ord öka rättvisan.
Med detta inlägg vill jag återigen påpeka att det inte finns något konkret som talar för att en utförsäljning av AENAB skulle leda till ökade avgifter. Detta förutsätter naturligtvis att utförsäljningen sker till ett marknadsmässigt riktigt pris och att man inte säljer till någon oseriös köpare. Detta har jag fullt förtroende för att man inom kommunledningen beaktar i den pågående utredningen och även senare vid en eventuell affärsuppgörelse.
Jag kan inte uttala mig om Jersbys fattningsförmåga när det gäller vad Bjärke Energis VD sagt till honom. Däremot blir ett uttalande inte klokare bara för att det citeras av någon annan. Hur Jersby bemöter mitt inlägg ovan kommer däremot att säga en del om hans fattningsförmåga.

Sixten Högström
AT den 17 mars 2003