Kan Jersby redovisa sin beräkning?

Med anledning av Björn Jersbys (BJ) insändare i AT den 7/5 vill jag göra följande kommentarer.

Kommunen kan inte öka avkastningskravet på Alingsås Energi Nät AB (AENAB). Kommunallagen tillåter inte att kommunen tjänar pengar på näringsverksamhet. Kanske är det så att den aktieutdelning som redan förekommer är olaglig? Detta är en form av ojämlik smygbeskattning som endast drabbar delar av kommunkollektivet.

BJ hävdar i sin insändare att en försäljning av ANEAB i bästa fall ger en nettoeffekt på 5 miljoner kronor årligen, samtidigt som ökade kostnader med mångmiljonbelopp tillkommer. Kan då BJ redovisa hur denna beräkning har gjorts? Detta låter oroväckande likt de slutsatser AENABs ledning i sin egen så kallade konsekvensanalys, och som redan kraftigt ifrågasatts. Hur kan BJ över huvudtaget kalkylera på det sätt han gör utan att redovisa de förutsättningar han antar. Jag menar att det idag inte går att göra den typen av kalkyler utan att spekulera i en viss köpare. Den pågående utredningen i kommunens regi, kommer förhoppningsvis att ge en mer nyanserad bild av de olika konsekvenser som kan uppstå vid en försäljning. Dessa konsekvenser kommer med all säkerhet att skilja beroende på vilket scenario (läs tänkbar spekulant) som studeras.

Är det så att BJ kalkylerar utifrån att det är Vattenfall som köper AENAB så tycker jag att detta ska framgå. I så fall skulle jag gärna stödja BJs ståndpunkt. Jag tycker inte heller att kommunen skall sälja till Vattenfall. Detta skall dock inte diskvalificera andra seriösa spekulanter som kan visa sig finnas om kommunen väljer att gå vidare i frågan. Kommunen bör verkligen undersöka vilka möjliga framtida samarbetspartners som finns. Ingen försäljning har dessutom skett förrän ett avtal signeras av två partner.

Jag vill påminna BJ om den beräkning jag redovisade i ett inlägg i AT den 17/3. Förutsatt att avkastningskravet är 6 %, skulle en försäljning av AENAB till ett pris av knappt 250 miljoner kronor kunna ske utan att det skulle finnas behov av höjda priser. Självklart finns det en övre gräns för ett försäljningspris, där höjda priser oundvikligen skulle bli nödvändiga. Här kommer det också att ställas krav på kommunens företrädare vid en eventuell försäljning. Man kan ju inte utesluta att vissa av kommunens företrädare frestas att begära ett överpris vilket i så fall retroaktivt skulle drabba AENABs kunder genom högre avgifter. (Här vill jag dock göra vissa generella reservationer, då regeringen lagt lagförslag som innebär ökade kostnader för elnätsägare, vilket kan innebära att nätavgifterna måste höjas oavsett om en utförsäljning sker eller inte.)

Slutligen vill jag precis som BJ kommentera Pär-Uno Ströms artikel i AT den 11/4. Självklart kan man förstå att många personer är oroade av en eventuell utförsäljning av AENAB. BJ är själv en person som spelar på människors osäkerhet och rädsla för ökade kostnader utan att ha saklig grund för sina påstående. Det har ju förekommit en ganska massiv och ensidig kampanj, där särskilt de negativa konsekvenserna av ett visst scenario presenterats. Jag som följer frågan noggrant tycker framförallt att det är fel tidpunkt med denna så kallade enkät. Motsvarande enkät någon tid efter att kommunens utredning blivit offentlig kommer att ha större trovärdighet. Särskilt om man först frågar respektive person, om man tagit del av de alternativ som finns och vilka konsekvenser dessa medför. T.ex. inte sälja till X, sälja till Y etc.
SIXTEN HÖGSTRÖM
AT den 14/5 2003

Meny
Alingsåsguiden