I Alingsås Tidning den 8 december informerar Alingsås Energi om sina aktuella elpriser, hur de kommer att förändras och om vilka valmöjligheter, som deras kunder har.Därmed har bolaget accepterat att det behövs en förbättrad information, vilket jag efterlyste i min insändare i Alingsås Tidning.
Däremot har Alingsås Energi inte valt att svara på de konkreta frågor som jag ställde. Annars var de av intresse både för de som aktivt söker efter de billigaste elleverantörerna och de som inte hade klart för sig vilka nackdelar som är förenade med kraftbolagens tillsvidarepriser.

Alingsås Energi har också visat att bolaget vill undvika att delta i någon diskussion på insändarplats. Detta sker fastän de flesta läsare anser att just insändarna har det allra störst läsvärdet.

Nu meddelar Alingsås Energi att bolaget från årsskiftet avser att sänka sina priser. Bolaget informerar också om att det beror på att marknadspriserna, de som registreras via elbörsen, har sjunkit kraftigt.
Alla energibolag kan därmed också köpa in sin kraft avsevärt billigare och det är alltså inte någon större välvilja som ligger bakom den sjunkande prisnivån..

Vad som alla konsumenter däremot måste ha klart för sig är att de finns elbolag med elpriser som ligger en bra bit under de som Alingsås Energi AB erbjuder.
Det gäller alla alternativa val, vilka är fastprisavtal,rörliga priser och de tillsvidarepriser som nu blivit så omdiskuterade.

Bäst information får konsumenterna via Elprisguiden, som lägger in bolagens dagsaktuella priser. Där finns också Alingsås Energi med och det är också denna webb som detta bolag rekommenderar om man vill ha korrekt information om de bästa valmöjligheterna.

Fortfarande gäller att Alingsås Energi ligger ungefär åtta öre kilowattimmen under de bolag som ligger lägst. Det betyder att en villaägare med en medelförbrukning på 20 000 KWt tjänar åtminstone 1 500 kronor på att välja ett av de billigaste bolagen., vilket är långt ifrån försumbart.
Motsvarande skillnader råder om konsumenterna vill ha fastprisavtal men som vanligt är det en svår avvägning att ta ställning till om detta alternativ är bättre än det direkt marknadsinriktade rörliga avtalet

Som jag tidigre framhållit så har emellertid drygt hälften av alla elkonsumenter.tillsvidareavtal. Det beror inte på, vilket bolagen ibland försöker urskulda sig med, att de själva medvetet väljer detta extremt dyra alternativ.
Sanningen är i stället att de får tillsvidarepriser om de inte hör av sig till elbolagen och gör de aktiva val,som en avreglerad energimarknad förutsätter. Detta informerar också Alingsås Energi om, men man måste gå till bolagets hemsida för att få del av att de behandlas på detta sätt.

Det finns alltså all anledning att jämföra de prisskillnader som gäller mellan tillsvidareavtalen och de andra alternativen. För Alingsås Energi är skillnaden cirka 20 öre Kwt och om konsumenterna också går över till ett annat billigare elbolag så ökar differansen till drygt 25 öre KWt. Villaägaren kan därmed maximalt tjäna 5 000 kronor på att gå från illsvidarepris till det allra lägsta elpriset för rörligt avtal. Återigen, det är all anledning att vara en aktiv konsument.

Jag ställde också frågan om Alingsås Energi avser att avveckla sina tillsvidarepriser. Om detta ges inget svar i annonsen och sannolikt har bolagets styrelse och ledning inte ens övervägt denna lösning.
Det finns emellertid en del mindre elbolag som har tagit bort sina tillsvidarepriser och nu har också jätten på energimarknaden, statliga Vattenfall, gjort det.
Skälet skulle vara att dessa bolag vill förenkla för kunderna att göra de val, som en fri marknad förutsätter.

Varför vill då flertalet energibolag ha kvar sina tillsvidarepriser?
Ja, vad som åberopas är att de vill gardera sig mot att på den fria elmarknaden tappa kunder, ett argument väl så svagt.

Därutöver menar bolagen att vinterpriserna normalt är så höga att det även kräver höga tillsvidarepriser. Även i det fallet borde emellertid energibolagen kunna göra sina kraftinköp på så sätt att de står i paritet med vilken efterfrågan som de vet råder.
Ett annat marknadsinriktat argument är att energibolagen via tillsvidarepiserna vill gardera sig mot de svängningar som råder på elbörsen, nåt som har en viss begränsad substans.

Det verkliga skälet bakom de höga tillsvidarepriserna är att elbolagen tjänar sina pengar på dem. De icke aktiva konsumenterna, de som i de flesta fallen omedvetet får betala de dyra tillsvidarepriserna, är alltså de kunder som förser elbolagen med de höga vinster som nu förekommer.
Dessa vinster i sin tur är en effekt av en marknad där några få bolag dominerar den helt och det därutöver är en dålig balans mellan utbud och efterfrågan.

Detta kan man inte enbart skylla på energibolagen. Det beror också på att våra politiker
vill ha högre energipriser och vilket de motiverar med sånt som att kärnkraften ska avvecklas och att det kräver en grön skatteväxling. I detta fall kan man förutse en delvis ändrad energipolitik från regeringen Reinfeldts sida.

Elbolagen har alltså nu så stora vinster att deras aktieägare kan räkna med stora utdelningar. Alingsås Energi är ett litet bolag och kommunen får förhållandevis blygsamma tio miljoner i utdelning, medan statligt ägda Vattenfall lämnar ifrån sig tio miljarder.
Visst ska alla företag gå med vinst, det är grunden för deras existens, men på detta område menar både vanliga konsumenter och industrin att de kan använda en del av dem till att sänka elpriserna, vilka under de senaste tio åren ökat långt över konsumentprisindex.

Per Fredö
Alingsås 9 dec 2006

Aligsåsguiden