Jonsereds kraftverk norr om Partille

Jonsereds kraftverk som i Riksantikvarieämbetets bok ”Elektriska vattenkraftverk” har fått omdömet ”landets elegantaste maskinhus av granit” byggdes mellan åren 1900-1903. Kraftverket uppfördes av Jonsereds Fabriker AB för att förse de egna närliggande fabrikerna med elektrisk kraft.

Innan byggstarten sände James Gibson iväg sin konstruktör ingenjör H. M. Molin till Schweiz och världsutställningen i Paris 1900 för att studera vattenkraftverkanordningar. Tack vare denna framsynthet byggdes kraftverket med den då senaste tekniken, som fortfarande än idag fungerar. Turbiner och generatorer har dock bytts ut eller byggts om under 1930- och 50 talet, med ett undantag för generator 2 från Schweiziska tillverkaren Oerlikon, som fortfarande kan beskådas i originalskick.

Kompletta byggnadsritningar erhölls med turbinofferterna, men dessa ratades uppenbarligen eftersom uppdraget att rita kraftverksbyggnaden gick till en dåtida välkänd Göteborgsarkitekt, Hans Hedlund som ritat flera välkända byggnader i Göteborg.

Kraftverket blev banbrytande, inte bara byggnadstekniskt då stationskroppen står på pålar eftersom den är placerad på ett mäktigt lerlager, utan främst för sin tekniska konstruktion med horisontell maskinuppställning, som sedan fick många efterföljare i början på 1900-talet vid uppförande av vattenkraftverk med låga fallhöjder.

Kraftverket var ursprungligen utrustat med tre st. Francisturbiner från Voith i Tyskland, och synkrongeneratorer för 45 Hz från Oerlikon i Schweiz. (Frekvensomläggning i Jonsered från 45 till 50 Hz skedde 1928.) 1933 kompletterades kraftverket med ett fjärde aggregat med turbin från NOHAB i Trollhättan och generator från ASEA.

Jonsereds kraftverk var vid dess tillkomst ett av landets största vattenkraftverk. Idag är installerad effekt ca 1 900 kW, och normalproduktionen 8 500 000 kWh, vilket täcker energiförbrukningen för ca 400 eluppvärmda villahushåll.

Sedan Jonsereds kraftverk övertogs av Vattenfall 1981 har nybyggnad av dammar och laxtrappor, samt upprustning av bl.a. vattenvägar skett. Utbyte av ställverk och kontrollanläggning utfördes 2005.

Genom sin placering längst in på Jonsereds industriområde är det kanske inte så många som tidigare sett den vackra byggnaden, men från västra delen av pendeltågsstationen kan den nu beskådas igen på ett sätt som den förtjänar.

Efter rivningen av utomhusställverket hösten 2005 planeras uppsnyggning och plantering på det markområde som tidigare var ställverksområde. Detta kommer att innebära att kraftverket ännu bättre lyfts fram i den fina miljön kring Säveån.
Källa: Vattenfall


Maskinhallen innehåller fyra st. generatorer. Dessa drivs av fyra dubbla Francisturbiner.


I bild syns en Aseagenerator som installerades 1933
tillsammans med en Nohabturbin.


Kraftverket är belyst på kvällarna, både in- och utvändigt.


Manövercentralerna är hypermoderna.


Här kan man avläsa avgiven effekt för de fyra generatorerna G1 - G4.
Summa effekt var 1 780 kW när fotot togs. Fallhöjden ca 8 meter (10,09-2,10 m).
Det totala flödet i Säveån var 37,8 kubikmeter/s.
Ca 10 kubikmeter släpptes förbi vid dämmet.
Effekten blir då: 28 x 9,81 x 8 x 0,8 = ca 1 800 kW vsb.
Anm: 0,8 är en gissad verkningsgrad. Även flödet som släpptes förbi dämmet.


Här syns att bara en lucka av tre är öppnad en aning. Det vatten som strömmar i bild
passerar kraftverket.
Kanalen som leder vattnnet till kraftverket ligger bakom den röda byggnaden.


Magnetiseringsanordningarna är bortkopplade på generatorerna.


Magnetiseringsströmmen tas ut från denna separata likströmskälla.


Magnetiseringsströmmen för ASEA-generatorn är ca 77 ampere.


Släpringarna för magnetiseringsströmmen. "Likströmsgeneratorn" till vänster i bild är bortkopplad.
Likströmmen fås från elpanelerna till vänster i bild.


En regulator i närbild. Regulatorn styr vattenintaget till den dubbla Francisturbinen
genom att reglera vinkeln på ledskenorna.


Reglagearmen som ställer ledskenorna.


Regulatorn till till Nohabturbinen. I förgrunden syns ett litet hydraulaggregat,
som alstrar nödvändigt oljetryck för reglering av ledskenorna. Aggregatet består
av en liten elmotor och hydraulpump samt den blå ackumulatortanken.


Rensaren på väg ned.


Grindrensaren tar upp skräp.


Grindrensaren i arbete. Den skrämmer inte minken på väg till ett skrovmål.


En ål till middag är inte fel.


Kalle Flykt är den person som ser till att en del av Vattenfalls kraftverk i Säveån funkar.
Bäste kompisen är med dagen till ära.

 


Dämmet innan Jonsered. Luckorna till höger om den röda byggnaden är alltid öppna.
Vattnet går där i en särskild "kanal" till Jonsereds kraftverk via en tunnel i berget.


Dämmet med järnvägsbron i bakgrunden.


Tågtrafiken är intensiv. Tåget på väg mot Göteborg.


En laxtrappa? Installerad av Vattenfall?


Partille kommun informerar om djurlivet m.m runt- och i Säveån.


Fiskeintresserade kan få sitt lystmäte.


Även ornitologer kan njuta av Säveåns omgivningar.


"Kanalen" till kraftverket uppströms.


Omgivningen ovanför Jonsered är vacker.
Till höger i bild finns berget med vattentunneln till kraftverket.


Vattenintaget till Jonsereds kraftverk. Tunneln genom berget är ca 200 meter lång.


Säveån vid Jonsered när Säveån svämmade över.

Översvämningen i Säveån
Meny kraftverk
Alingsåsguiden